توانایی جاذب نانوساختار پوسته تخممرغ در کاهش غلظت سدیم از محیط آب و خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

2 گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی

چکیده

در سال های اخیر نانوتکنولوژی به عنوان یکی از تکنولوژی های جذاب برای تصفیه آب ظاهر شده است. مزایای استفاده از مواد نانو شامل سطح زیاد، واکنش پذیری بالا، ساخت در محل و پتانسیل بالای استفاده در تصفیه آب است. به این منظور این تحقیق، با هدف مطالعه تأثیر کاربرد ذرات نانوساختار پوسته تخم مرغ بر راندمان جذب سدیم به صورت سیستم ناپیوسته انجام شد.اثر عواملی مانند pH، جرم جاذب، زمان تماس، غلظت سدیم ورودی روی جذب سدیم مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای جاذب مورد مطالعه زمان تعادل پس از 30 دقیقه و حداکثر جذب سدیم در pH برابر 5 به دست آمد. با افزایش جرم جاذب از 3/0 تا 5/0 گرم راندمان حذف از 35/83 تا 75/92 درصد افزایش یافت، اما با افزایش میزان جاذب از 5/0 تا 6/1 گرم راندمان جذب ثابت ماند. با افزایش غلظت سدیم محلول (120-5 میلی گرم بر لیتر)، راندمان حذف از 01/89 به 01/68 درصد کاهش پیدا نمود. از بین مدل های سنتیک بکار رفته ایزوترم فروندلیچ 38/0RMSE= و 99/0R2= برای توصیف فرایند جذب مناسبتر بوده و مطابقت بیشتری با داده های آزمایشگاهی داشت.

کلیدواژه‌ها