آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
انرژی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کالای مهمی محسوب می‌شود و انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از مصرف انرژی، جهان را با یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی مواجه کرده است. در این پژوهش کیفیت محیط زیست و آثار رفاهی کاهش تعرفه‌های وارداتی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی انرژی محور (GTAP-E) و نسخه10 پایگاه داده‌های آن، طی سه سناریو (کاهش 20 درصدی و کاهش 60 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه‌ها) با بسته نرم‌افزاری GEMPACK تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش درجه آزاد‌سازی تجاری، حجم انتشار گاز CO2 بنگاه‌ها، ناشی از مصرف کالاهای واسطه‌ای تولید داخل و وارداتی به ترتیب کاهش و افزایش یافته است و با آزاد‌سازی کامل تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، انتشار گاز CO2 در ایران 3.01 درصد کاهش یافته است و نیز با افزایش درجه آزاد سازی تجاری، رفاه افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها