ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز،ایران.

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان نیترات و ریسک غیرسرطانزایی ناشی از آن در آب آشامیدنی شهرستان بستان آباد برای گروه‌های سنی مختلف انجام شد. در این مطالعه توصیفی- مقطعی غلظت نیترات در 98 نمونه آب آشامیدنی (18 نمونه شهری و 80 نمونه روستایی) اندازه‌گیری شد. همچنین ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی با استفاده از شاخص‌های آژانس حفاظت از محیط زیست تعیین گردید. میانگین غلظت نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی بستان‌آباد به ترتیب 56/10 و 65/14 میلی‌گرم بر لیتر بود. غلظت نیترات در 96/97 درصد نمونه‌های بررسی شده کمتر از استاندارد بود. میانگین مقادیر HQ ناشی از نیترات آب آشامیدنی برای چهار گروه سنی نوزادان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کمتر از یک بود. با این حال مقادیر HQ در 55/5 درصد نمونه‌های آب شهری و در 25/11درصد نمونه‌های آب روستایی برای گروه سنی کودکان بیشتر از 1 بود. با توجه به نتایج حاصله، در اکثر موارد میزان نیترات در آب آشامیدنی کمتر از استاندارد ملی ایران و سازمان بهداشت جهانی می‌باشد. با این حال گروه سنی کودکان در معرض ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی قراردارند.

کلیدواژه‌ها