بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و درمانی گلستان، گرگان

2 -

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

4 گروه مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران

6 ندارم

چکیده

ید یکی از مهمترین ریز مغذی های ضروری در سرتاسر حیات می باشد. نمک مهمترین و ارزانترین ماده غذایی دارای ید در ایران است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان ید در نمکهای توزیع شده ید دار در شهرستان گرگان و مقایسه آن با استانداردها بود. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، نمونه برداری از 11مارک نمک یددار موجود در فروشگاه های شهرستان گرگان انجام شد. میزان ید این نمونه ها با سه بار تکرار با روش تیتراسیون اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. کمترین میانگین غلظت ید در مارک K(µg/g 05/15) مشاهده شد و با استانداردهای قدیم ( µg/g20-50) و جدید (µg/g 60-30)وزارت بهداشت مطابقت نداشت و با حداقل محدوده استاندارد جهانی WHO, UNICEF, ICCDD (µg/g 55-15)مطابقت داشت. همچنین، میانگین غلظت ید در مارکهای E(g/g62µ/23)، F(g/gµ 62/24)، I(µg/g 23/28) و J(g/gµ 68/21) با استاندارد جدید وزارت بهداشت همخوانی نداشت. مقدار ید در نمک می تواند به دلیل کیفیت در مرحله تولید مانند درصد خلوص و فاصله زمانی آن از تولید تا مصرف دارد. بنابراین، پایش و نظارت مداوم بر زنجیره تولید تا توزیع به موقع دارای اهمیت زیادی است.

کلیدواژه‌ها