برآورد غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک منطقه لنجان با استفاده از اندازه-گیری زمینی و تصاویر ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه ازاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 دانش اموخته علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان.

چکیده

فلزات سنگین به دلیل غیرقابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی بر موجودات زنده بیشتر مورد توجه هستند. در این مطالعه به منظور بررسی آلودگی خاک اطراف ذوب آهن و نیز بررسی کارایی تصاویر ماهواره‌ای در برآورد غلظت فلزات سنگین انجام گرفت. نمونه برداری خاک از عمق 20- 0 سانتی متری به صورت مرکّب انجام گرفت.از دستگاه جذب اتمی جهت اندازه گیری فلزات سنگین، از نرم فزار SPSS 23 جهت انالیز های اماری و از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لَندسَت 8 و نرم افزار ArcGIS 10.5 جهت سنجش و پهنه بندی کادمیوم و سرب در خاک منطقه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج نشان داد بین غلظت سُرب و باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک همبستگی منفی وجود دارد ولی بین غلظت کادمیوم و ارزش رقومی باندها همبستگی مشاهده نشد. از بین 20 منطقه‌ی مورد بررسی، بیشترین میزان آلودگی سرب و کادمیوم خاک در ایستگاه 1 واقع در نزدیکی کارخانه ذوب آهن مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها