بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

چکیده

تغییر پوشش و کاربری زمین بر بسیاری از فرآیندهای طبیعی نظیر فرسایش خاک و تولید رسوب و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اثر می‌گذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و همچنین تاثیر آن بر فرسایش خاک با استفاده از الگوریتم WLC می‌باشد. برای انجام تحقیق حاضر از تصاویر ماهواره لندست برای سال‌های 1985 (TM) و 2020 (OLI) استفاده و نقشه کاربری اراضی با استفاده از روش شی‌گرا تهیه شد. نتایج آشکارسازی تغییرات نشان داد که بیشترین میزان تغییرات افزایشی برای کشت آبی می‌باشد که نسبت به سال 1985، 89/17 درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان کاهش تغییرات برای مرتع کم تراکم می‌باشد که 02/13 درصد کاهش داشته است. با توجه به نقشه پهنه‌بندی فرسایش سال 1985 به ترتیب 76/27 و 06/13 درصد و با توجه به پهنه‌بندی فرسایش سال 2020 به ترتیب 98/24 و 39/16 درصد از مساحت حوضه آبریز گیوی چای در دو طبقه پرخطر و بسیار پرخطر قرار دارند، به نحوی که این طبقات نیز در هر دو بازه زمانی در کاربری‌های مسکونی، کشت دیم و مرتع متوسط قرار دارند.

کلیدواژه‌ها