اولویت بندی ریسک‌های HSE با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده با در نظر گرفتن خروجی‌های نا مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست و HSE دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

چکیده

چکیده
توسعه ایمنی در صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف این تحقیق شناسایی و اولیت بندی ریسک‌های HSE است. برای این منظور در این تحقیق از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد. روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق به‌صورت پرسشنامه در زمینه میزان درجه اهمیت ریسک‌ها بود. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نیز DEA SOLVER بوده است. مورد مطالعاتی این تحقیق نیز شرکت پتروشیمی لردگان بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق مهم‌ترین شاخص‌های ریسک HSE ، شامل: مشکلات ارگونومیک حین استفاده از کامپیوتر، بوی نامطبوع حین فعالیت، استنشاق مواد شیمیایی حین فعالیت، برخورد با مواد شیمیایی حین فعالیت کاری، سوختگی حین جوشکاری، برخورد سر با موانع حین فعالیت، مواجهه به دمای هوای بالا، خراشیدگی حین جابجایی، مواجهه با دود مواد شیمیایی و سقوط پالت بودند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد مهم‌ترین عوامل ریسک HSE در شرکت پتروشیمی لردگان شامل برخورد با مواد شیمیایی و همچنین شرایط دمایی بود.

کلیدواژه‌ها