بررسی وضعیت سطح مشارکت مشاوره‌ای شهروندان در زمینه مقابله با آلودگی هوا در کلانشهر تهران ( مطالعه موردی وکلای تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

لازمه مدیریت کارآمد محیط‌زیستی، وجود قوانین و مقرراتی است که اولا بتواند با سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی منطبق باشد و ثانیا منطبق بر واقعیات باشد و بتواند در جامعه به کار گرفته شود، یعنی به منظور تحقق بخشی به برنامه محیط‌زیست سالم و پایدار، ابزارهای حقوقی لازم را فراهم نماید. یکی از این ابزارهای حقوقی مهم برجسته نمودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی است زیرا توسعه قوانین مربوط به مشارکت شهروندی در برنامه‌های مقابله با آلودگی‌هوا، در مسئولین مربوطه، ایجاد التزام و احترام به مشارکت شهروندان مقابله با آلودگی هوا می‌نماید. بر این اسا این تحقیق با هدف بررسی وضعیت مشارکت در سطح مشاوره‌ای شهروندان در زمینه مقابله با آلودگی هوا در کلانشهر تهران، طراحی گردیده است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع پیمایشی است- که جامعه آماری آن حقوقدانان شهر تهران می‌باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر تعیین شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته است و نرم‌افزار تجزیه و تحلیل داده‌ها SPSS نسخه 22 می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان داد با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت این پژوهش سطح مشارکت مشاوره‌ای در زمینه مقابله با آلودگی هوا را خوب ارزیابی می کند. بر این اساس به منظور ارتقای پویای سطح مشارکت مشاوره‌ای قوانین و مقرارت مبارزه با آلودگی هوا پیشنهاد می‌گردد توسعه امکان برای ابراز رای و عقیده توسط مردم و فراهم نمودن فرصت برای رشد و پذیرش مسئولیت و مشارکت بیشتر مردم و ارائه مشاوره مردمی در امور محیط‌زیستی، ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها