ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان

3 کارشناس ارشدجغرافیابرنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

5 دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بروجن

چکیده

کشاورزی پایدار به‌عنوان مدیریت موفق منابع کشاورزی برای برآوردن نیازهای در حال تغییر بشر، در حفاظت از محیط‌زیست و افزایش منابع بیولوژیکی تعریف‌شده است. کشاورزی پایدار به‌عنوان مدیریت موفق منابع کشاورزی برای برآوردن نیازهای در حال تغییر بشر، در حفاظت از محیط‌زیست و افزایش منابع بیولوژیکی تعریف‌شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی است که به‌صورت مطالعه موردی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، کتاب‌خانه‌ای و میدانی، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمارهای پارامتری و نا پارامتری استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان دهدشت می‌باشد. نتایج حاصل از طریق تجزیه‌وتحلیل‌های آماری در نرم‌افزار SPSS نشان می‌دهد پنج عامل اجتماعی – مشارکتی، حمایت‌های خدماتی زیربنایی، اکولوژیکی، بهره‌وری اقتصادی و عملیات زراعی پایدار محور قادرند بیش از 85 درصد از واریانس پایداری نظام کشاورزی را تبیین کنند که توجه به این عوامل در برنامه‌ریزی‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها