بررسی و شناسایی مهمترین پارامتر های هواشناسی تاثیر گذار بر تغییرات اقلیم( مطالعه موردی شهر اهواز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقلیم شناسی ، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار، ایران

2 ایران-خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی - گروه آب و هواشناسی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی مهمترین پارامتر های تاثیر گذار بر اقلیم شهر اهواز می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از نرم افزار های 17 Minitab،spss19 Excel 2013، انجام شده است. در این پژوهش، برای تعیین مهمترین پارامتر های تاثیر گذار در شکل گیری تغییر اقلیم شهر اهواز ، 30 پارامتر هواشناسی از داده های درازمدت ایستگاه سینوپتیک اهواز برای دوره 45 ساله از سال های 2005تا1960 انتخاب شدند. سپس با روش تحلیل عاملی تعداد متغیرها در هفت عامل اصلیِ تعداد روزهای نیمه ابری، تعداد روزهای ابری، مجموع بارش ماهانه، تعداد روزهای با طوفان های رعد و برق، تعداد روزهای با بارش مساوی یا بیشتر 5 میلی متری، حداکثر بارش روزانه و میانگین دمای خشک به ترتیب 918/22، 846/17، 402/13، 680/9، 403/7، 307/6 و 572/5 در مجموع 128/83 درصد از واریانس را در بردارند. سپس با استفاده از مدل های سری زمانی خبره ساز نتایج نشان می دهد که مجموع بارش ماهانه، تعداد روزهای با بارش مساوی یا بیشتر از 1، 5 و 10 میلی متری ، تعداد روزهای با دمای حداکثر مساوی 30 درجه سانتی گراد و بالاتر از آن، تعداد روزهای با حداقل مساوی 4- درجه سانتی گراد و پایین تر از آن، میانگین رطوبت نسبی حداکثر، میانگین فشار بخار آب،دمیانگین سرعت باد به نات و تعداد روزهای گردوغبار می توانند در پیش بینی میزان تغییرات اقلیمی ایستگاه اهواز مهمترین پارامترهای تاثیر گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها