مطالعه تاثیر تیمارهای مختلف باکتری های محرک رشد در کاهش اثرات آلودگی آرسنیک بر خصوصیات بیوشیمیایی و مقدار جذب عناصر غذایی کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زنجان

چکیده

آرسنیک یکی از سمی‌ترین آلاینده‌های موجود در خاک و آب‌های زیرزمینی است که سلامتی انسان و سایر موجودات زنده را به خطر می اندازد. در این تحقیق میزان تاثیر استفاده از باکتریهای محرک رشد گیاه بر کاهش سمیت ناشی از آرسنیک روی ویژگی های بیوشیمیایی و جذب عناصر غذایی گیاه کلزا بررسی شد. بدین‌منظور، نمونه خاک با بافت متوسط از خاک‌های اطراف اردبیل انتخاب و پس از تعیین خصوصیات فیزیکوشیمایی آن، آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. سطوح مختلف آرسنیک به خاک تزریق شده و بعد از طی 2 ماه ، مایه زنی باکتری های محرک رشد گیاه و کشت کلزا انجام گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار MSTATC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش سطح آلودگی آرسنیک، مقادیر کلروفیل کل روند کاهشی به خود می‌گیرند. به طوریکه در بالاترین غلظت آرسنیک، کمترین مقدار آن در گیاه به میزان 9/8 میلی گرم بر گرم برگ مشاهده شد. همچنین براساس نتایج، بیشترین مقادیر منیزیم در تیمار با باکتری سودوموناس پوتیدا و سطح آرسنیک شاهد (بدون آلودگی) و کمترین مقادیر منیزیم در تیمار با باکتری آزوسپریلوم و سطح پنجم آرسنیک (30 میلی‌گرم برکیلوگرم) مشاهده شد. در مجموع استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه باعث بهبود خصوصیات بیوشیمیایی گیاه و افزایش جذب عناصر غذایی گردید.

کلیدواژه‌ها