آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند جامد شهری در کلانشهر اصفهان و بررسی استراتژی های مشارکت مردمی در طرح تفکیک از مبدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت محیط زیست-دانشکده محیط زیست-دانشگاه تهران

2 مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست -دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی عمران-محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

همراه با افزایش جمعیت در کلانشهرها مصرف منابع طبیعی نیز افزایش می یابد، مصرف و کارایی هیچ ماده ای صد درصد نیست و همواره مقداری ضایعات به همراه دارد. در این مقاله شناخت منابع تولید کننده پسماند های شهری و تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی آن در کلانشهر اصفهان صورت گرفت و مشخص شد که بیشترین سهم تولید پسماند را اماکن مسکونی به خود اختصاص می دهد. مدیریت پسماند جامد شهری با توجه به سطح فرهنگی و اقتصادی هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت است و نیاز به استراتژی خاص خود دارد. با توجه به رشد جمعیت انسانی میزان تولید زباله هم افزایش یافته ولی سرانه تولید پسماند در کلانشهر اصفهان 570 گرم در ازای هر فرد برآورد شده که نسبت به میانگین جهانی آن کمتر است. روزانه 1000تن پسماند در کلانشهر اصفهان تولید می گردد که 30 درصد آن قابلیت بازیافت دارند اما با توجه به ضعف طرح تفکیک از مبدا پسماند، تنها 12 درصد آن بازیافت می گردد. سر انجام در مقاله حاضر، راهکارها و سیاست های تشویقی برای مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها