تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

پارک‌ها و فضای سبز شهری از جمله کاربری‌هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد و یکی از مسائل مهمی که اکنون در شهرهای بزرگ به چشم می‌خورد عدم تعادل در نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات شهری از جمله فضای سبز شهری است که این امر اثرات سوء بر محیط زیست شهرها گذاشته است. این مقاله به بررسی توزیع فضای سبز مناطق هشت گانه شهر اهواز می‌پردازد که مبین میزان کمبود یا مازاد فضای سبز شهری در میان مناطق بوده است. هدف مقاله بررسی و تحلیل مسائل و بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهری در سطح مناطق اهواز بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر نوع کاربردی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز با از آمار منتشر شده از سوی شهرداری و سالنامه آماری شهر اهواز جمع آوری گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فضای سبز در شهر اهواز تنها 4/1 درصد از کل مساحت شهر را تشکیل می‌دهد. استاندارد سبز در این تحقیق 12 متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است که سرانه فضای سبز در شهر اهواز برای سال 1392، معادل 13344000 متر مربع نیاز دارد. که در میان مناطق مختلف شهر دارای توزیع یکسانی نمی‌باشد و اختلاف زیادی در توزیع سرانه‌ی فضای سبز شهری مناطق مختلف آن دیده می‌شود.  در سال 1395، با احتساب همان 12 متر مربع سرانه فضای سبز برای هر نفر این شهر به 14217456 متر مربع فضای سبز نیاز پیدا می‌کند.   

کلیدواژه‌ها