بررسی رابطه همبستگی میزان انتشار دی اکسید کربن با جمعیت، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مد رگرسیون چند متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه و بودجه کشور

2 استادیار دانشکده محیط زیست- کرج

3 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 سازمان برنامه و بودجه کشور

چکیده

گسترش فعالیت­های صنعتی و رشد بی­رویه شهرها موجب افزایش غلظت گازهای گلخانه­ای مانند دی اکسید کربن در اتمسفر شده است. افزایش اثرات منفی گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی یکی از معضلات اصلی جامعه جهانی در هزاره سوم می­باشد. امروزه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و سیاست‌گزاری‌ها به ملاحظات محیط زیستی گره خورده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که به دنبال توسعه پایدار می‌باشد بایستی انتشار گاز دی اکسید کربن، رشد سریع شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آنها بخصوص در زمانی که میزان گازهای آلاینده در حال افزایش می‌باشد را لحاظ نماید. در مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره ارتباط بین میزان انتشار گاز دی اکسید کربن (متغییر وابسته) و تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهرنشینی (متغییرهای مستقل) بررسی شد. نتایج رابطه نشان می دهد که بین متغیرهای مورد مطالعه همبستگی بالایی وجود دارد و می‌بایست با تغییر تکنولوژی و جایگزین کردن منابع جدید انرژی بجای انرژی‌های فسیلی، این همبستگی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها