نقش پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه سیتان و بلوچستان

چکیده

یکی از عوامل اصلی در رونق و کارآمدی تولیدی و زیستی نقاط روستایی در حال حاضر، دستیابی به امنیت غذایی میباشد. امنیت غذایی
در نواحی روستایی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از این عوامل پیوندهای شهر و روستا میباشد. در تحقیق حاضر به نقش
پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی پرداختهشده است. پژوهش حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت
توصیفی- تحلیلی میباشد. جامعه آماری، خانوارهای دهستان پشته زیلایی در شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد با
توجه به سرشماری سال 1395 ، این دهستان دارای 7 روستا دارای سکنه و 3450 نفر جمعیت، مشتمل بر 690 خانوار میباشد. تعداد نمونه
لازم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 220 خانوار به دست آمد. در تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات بهصورت
کتابخانهای و میدانی )پرسشنامه(، جهت تجزیهوتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل مسیر و
رگرسیون خطی(، جهت تعریف عملیاتی پیوندهای شهر و روستا از سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و زیستمحیطی از 43 شاخص و
برای بررسی امنیت غذایی خانوارهای روستایی روش میانگین 50 درصد استفادهشده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، میانگین مخارج
خانوارهای روستایی در محدوده موردمطالعه برابر با 747 هزار تومان میباشد. همچنین 65.5 درصد از خانوارهای موردمطالعه در شرایط ناامنی
0 بیشترین تأثیر را بر روی امنیت غذایی / غذایی به سر میبرند. همچنین یافتههای استنباطی نشان میدهد، بعد اقتصادی با اثرات کلی 230
خانوارهای روستایی منطقه موردمطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها