بررسی آلودگی میکروبی و نیترات در سفره‌های آب زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی بونات ، ایران

چکیده


مسئله‌ی مهم در مورد منابع آب زیرزمینی، درک ویژگی‌های حوزه آبریز محلی یا سفره آب، شناخت مواردی که منجر به آلودگی می‌شوند و مدیریت آن‌هاست. طی آبان ماه سال ۱۳۹۶ نمونه‌برداری از تعداد ۵ چاه با هدف ارزیابی و شناخت وضعیت کیفی و عوامل تهدید منابع آب زیرزمینی شهر یاسوج صورت گرفت. فاکتورهای مورد اندازه‌گیری در چاه‌های آب شامل پارامترهای فیزیکی (دما، رنگ و بو)، پارامترهای شیمیایی (TDS ،TSS ،EC ،pH)، آنیون‌هاCO3) ،SO4 ،Cl ،NO3 ، (NOکاتیون‌ها (K Mg Na) فلزات سنگین (Cd ،Ag ،Pb) و MTBE می‌باشند. در محل نمونه‌برداری pH هدایت الکتریکی و دمای آب سنجیده شد. برای اندازه‌گیری غلظت عناصر جزئی از روش دستگاهی جذب اتمی کوره‌ی گرافیتی، غلظت آنیون‌ها با روش تیتراسیون و پتانسیومتری، غلظت کاتیون (Mg) با استفاده از تیتراسیون و Na ,K با روش شعله سنجی و اندازه‌گیری میزان MTBEبوسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی صورت گرفت. نتایج آزمون‌های آنیونی افزایش نیترات، سولفات و کلراید را در ایستگاه‌های جنوبی و غربی نشان داد که علت را می‌توان مرتبط با شیب شمال شرقی به جنوب غربی و همچنین بافت شنی منطقه دانست. افزایش غلظت کاتیون‌ها در چاه‌های شرق و شمال شرقی منطقه قابل مشاهده است که در مورد پتاسیم علت افزایش را می‌توان به بافت رسی، فاضلاب چاه‌های جذبی و کود مصرفی در فضای سبز این نواحی مرتبط دانست دامنه غلظت کلراید در چاه‌های منطقه بین ۹۴/۹ در ایستگاه شماره ۵ و ۹۹/۲ در ایستگاه هجرت می‌باشد که در آب همه‌ی چاه‌ها کمتر از حد استاندارد تعیین شده بود. در مورد فلزات سنگین نیز با توجه به نقشه‌های پهنه‌بندی و نمودارهای متوسط غلظت‌ها نشان دهنده‌ی عدم آلودگی آب زیرزمینی منطقه به فلزات سنگین ســرب و نقره می‌باشد ولی غلظت کادمیوم در همه‌ی چاه‌ها به یک نسبت بیش از حد استانـدارد:  µg/L>1می‌باشد که علت آن را می‌توان به شسته شدن خیابان‌ها و خاک‌های آلوده به کادمیوم در هنگام بارندگی‌ها دانست. در مجموع می‌توان گفت از غرب به شرق غلظت پتاسیم، TDS , EC و از شرق به غرب غلظت نیترات روند صعودی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها