مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست/ دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست

چکیده

بسیاری از جوامع و کشور های کوهستانی (دارای کوهستان) در دنیا، اکوتوریسم در این مناطق را توسعه داده اند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی توان و مدیریت گردشگری در مناطق کوهستانی شهرستان همدان می باشد. برای این منظور از نرم افزار ARC GIS 9.3  و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  (AHP) استفاده شده است. در ابتدا لایه های اطلاعاتی و معیار های مورد نظر تعیین و گردآوری شدند. پس از آن پارامترها بر اساس مدل اکولوژیکی مخدوم طبقه بندی شدند. سپس با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP با استفاده از نرم افزار Expert choice به پارامترها وزن داده شد. در مرحله بعد پارامترها با منطق فازی در محیط GIS استاندارد سازی شدند. سپس آن لایه ها در ارزش های بدست آمده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ضرب گردید و لایه های اطلاعاتی با منطق GAMMA و AND روی هم گذاری شده و لایه نهایی توان استخراج شد. در نهایت نقشه قبلی حاصل از GAMMA را با نقشه حاصل از مطالعات میدانی را با استفاده از هر پنج عملگر فازی روی هم گذاری کرده و نقشه های نهایی توان گردشگری حاصل شد.  نتیجه آن که منطق OR با مقایسه با وضعیت واقعی منطقه، منطقی تر به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها