بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس بهداشت محیط

چکیده

این مطالعه توصیفی مقطعی و کاربردی طی سال‌های 97-96 در مراکز بهداشتی ‌درمانی جنوب تهران انجام شد. در این مطالعه با بررسی 90 چک ‌لیست نحوه مدیریت پسماند در مراکز بهداشتی ‌درمانی جنوب شهر تهران تعیین شد. در مراکز مورد مطالعه بطور متوسط روزانه 25/3 کیلوگرم پسماند تولید می‌شود که حدود 51% آن پسماندهای عادی، 28% پسماندهای عفونی و 19% پسماند نوک تیز و برنده است. تنها در 3/13درصد از کل موارد بررسی شده نحوه تفکیک پسماندهای عفونی و عادی از یکدیگر به شکل صحیح و کامل و طبق دستورالعمل و استانداردها است. آموزش اولیه به کارکنان مرتبط با پسماند فقط در 28% موارد و برگزاری آموزش‌های دوره‌ای فقط در 8% موارد اجرا شده است.ضعف در تفکیک پسماندها و عدم جلوگیری از اختلاط پسماند عادی و عفونی به افزایش میزان ثبت شده تولید پسماند عفونی منجر شده است . نتایج مطالعه نشان دهنده ضعف مدیریتی و نظارتی در مراحل تفکیک، ذخیره‌سازی موقت و حمل و نقل پسماندها است .

کلیدواژه‌ها