ارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد SWOT ( مطالعه موردی :مراکز معاینه فنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشکاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مدیریت محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علووم و تحقیقات

چکیده

هدف تحقیق ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل آلودگی هوا ناشی از خودروها می باشد، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها برای رسیدن به هدف با استفاده از روش SWOTوزن دهی شده اند. جامعه آماری با توجه به فرمول کوکران تعیین و پرسشنامه ای بین کارشناسان توزیع شده و درنهایت داده های حاصله برای تعیین بهترین استراتژی وزن دهی شده اند.
با توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس تحلیل و ارزیابی عوامل داخلی، غلبه عوامل قوت بر ضعف در مراکز معاینات فنی را نشان داد. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی غلبه فرصت ها بر تهدیدها در مراکز را نشان داد. شناخت مردم از خودروهای باصرفه و آلایندگی کمتر به عنوان مهمترین نقطه قوت در زمینه کنترل آلودگی و وضع قوانین و مقررات جدید در سطح ملی در راستای حمایت از محیط زیست مهمترین فرصت است.
در نهایت استراتژی برای ارائه از بین استراتژیهای جهارگانه این روش معرفی شد، بر اساس نتایج حاصل  چهار استراتژی تهاجمی به عنوان استراتژی ‌های نهایی انتخاب شد. از بین استراتژی های نهایی تبلیغات موثر در زمینه فرهنگ زیست محیطی و اهمیت معاینه فنی پس از وزن دهی  به عنوان گزینه برتر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها