تخریب فتوکاتالیزگری آلاینده زیست محیطی توسط میکروکره های قاصدکی شکل CuO سنتزشده به روش ‌‌هم‌رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده فناوری های نوین- دانشگاه علم و صنعت ایران

3 گروه شیمی معدنی- دانشکده شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

میکروکره های قاصدکی شکل مس اکسید توسط یک روش ساده، ارزان قیمت و سبز ‌‌هم‌رسوبی سنتز شدند و با ابزارهای پراش سنجی اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی بازتابی نفوذی  (DRS) مورد شناسایی قرار گرفتند. کارآیی فتوکاتالیزگری این نانو ساختار در تخریب آلاینده‌‌ی رنگی ‌متیلن بلو با غلظت های مختلف بین mg/L 50-10 در حضور آب اکسیژنه تحت لامپ LED با توان 7 وات مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی نتایج مشخص شد که میزان تخریب متیلن بلو در حضور نانوساختار مس اکسید بدون حضور آب اکسیژنه اندک است و با افزودن آب اکسیژنه میزان تخریب به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. هم چنین مقدار آب اکسیژنه مورد نیاز بررسی شد. مشخص گردید که نانوکاتالیزگر سنتز شده در حضور مقدار بسیار اندکی از آب اکسیژنه (50 میکرولیتر)، توانایی دارد ‌متیلن بلو با غلظت mg/L 20 را تا میزان 100% تخریب کند.

کلیدواژه‌ها