بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 استادیار آلودگی محیط ریست - دانشکده منابط طبیعی - دانشگاه گیلان

3 دانشیار جنگلداری - دانشکده منابط طبیعی - دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به افزایش مواد زائد جامد و افزایش جمعیت‌ها و توسعه شهر‌ها که یکی از آلاینده‌های محیط زیست محسوب می‌شود به منظور محافظت اکوسیستم ها توجه به مدیریت مواد زائد جامد ضروری است. بنابراین مدیریت مواد زائد جامد بدون داشتن اطلاعات درباره اجزای فیزیکی آن امکان پذیر نخواهد بود. در این تحقیق که یک مطالعه مقطعی است جهت تعیین کمیت و کیفیت زباله تولیدی شهر ایرانشهر از طریق نمونه برداری در بازه زمانی یک ساله در چهار فصل از زمستان 1396 تا پاییز 1397 صورت گرفت و نمونه‌ها جهت تفکیک اجزای فیزیکی به صورت دستی جداسازی شده و برای آنالیز داده‌ها از نرم افزارهای spss وExcel استفاده گردید. و نتایج نشان داد که در شهر ایرانشهر درصد وزنی اجزای زباله برای فلز 0.78 درصد، کاغذ و کارتن 5.37 درصد، شیشه 2.8 درصد، پلاستیک 6.55 درصد، سایر پسماندها 16.3 درصد و مواد آلی فسادپذیر 68.2 درصد می‌باشد و بین میانگین مواد آلی و سایر مواد در فصول سال اختلاف معنی داری وجود دارد (0.05>p). بنابراین مواد آلی فساد پذیر بیشترین و فلز کمترین اجزای زباله شهر ایرانشهر را تشکیل می دهند که می توان از طریق اجرای برنامه های بازیافت آلودگی محیط زیست را کاهش داد و درآمدزایی کسب کرد.

کلیدواژه‌ها