تحلیل روند پارامترهای اقلیمی استان خوزستان با استفاده از آزمون من کندال(TFPW-MK)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری

3 گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه پدیده‌ی تغییر اقلیم سبب بروز نگرانی‌های فراوانی در نقاط مختلف جهان شده است. به همین دلیل پژوهشی در راستای یافتن ردپایی از این پدیده جهانی در استان خوزستان انجام شد. بدین منظور، از اطلاعات هواشناسی شامل پارامترهای دمایی، بارندگی، تبخیر و تعرق و رطوبت نسبی برای 15 ایستگاه هواشناسی در بازه زمانی 21 ساله (1996-2016) و آزمون نموداری من کندال برای تعیین روند استفاده شد. نتایج نشان دهنده‌ی روند معنادار کاهشی در پارامتر بارندگی برای ایستگاه‌های صفی آباد، هندیجان، مسجدسلیمان و بندر ماهشهر با سطح اطمینان 95% و امیدیه با سطح اطمینان 99% بود. همچنین، روند افزایشی معناداری با سطح اطمینان 95% در بیشتر ایستگاه‌ها در پارامترهای دمایی برقرار بوده که این روند در ایستگاه‌های بستان، هندیجان و ایذه با سطح اطمینان 99% وجود داشته است. روند افزایشی معنادار تبخیر و تعرق در دو ایستگاه بستان و صفی آباد با سطح اطمینان 95% و 99% و روند کاهشی معنادار با سطح اطمینان 99% برای ایستگاه‌های شوشتر، ایذه، آبادان، مسجدسلیمان و اهواز مشاهده شد. همچنین روند کاهشی معنادار در ایستگاه‌های بستان، صفی آباد، ایذه، امیدیه و مسجدسلیمان در پارامتر رطوبت نسبی وجود داشت که همه این تغییرات نشان دهنده اثر تغییر اقلیم در منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها