بررسی غلظت جرمی، تراکم تعداد و توزیع اندازه تعداد ذرات معلق (PNSD) در بخش های اصلی تولید محصول یک کارخانه تولید پروفیل UPVC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان محیط زیست/ اداره کل محیط زیست یزد

2 محیط زیست/ دانشکده محیط زیست/پردیس بین الملل قشم/ شهر قشم/ کشور ایران

3 آلودگی های محیطزیست/ دانشکده محیط زیست/ دانشگاه یزد/ایران

چکیده

ذرات معلق از جمله عوامل مهم زیانبار محیطی هستند که بر سلامت انسان تاثیر دارند. در این مطالعه، غلظت جرمی، توزیع اندازه تعداد ، تراکم تعداد و روند تغییرات ذرات در یک بازده زمانی مشخص در کارخانه تولید محصول UPVC مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر به صورت مقطعی در بخش های مختلف یک کارخانه UPVC انجام شده است. بیشترین میانگین غلظت جرمی ذرات با قطر آئرودینامیکی 1، 5/2، 4، 7، 10 میکرون و TSP و تراکم تعداد ذرات با قطر 5/0، 7/0، 1، 5/2، 4، 7، 10در سالن مواد سازی و کمترین در سالن اکسترودر مشاهده شد. میانگین کل غلظت جرمی و تراکم تعداد ذرات مجموعا در سه سالن به ترتیب برابر با μg/m^3 37/27286 93±/39313 و 1910252± 6295221 ذره بر متر مکعب ارزیابی شد. همچنین بیشترین فراوانی ذرات با قطر کوچکتر از um 7 و um 7-10 به ترتیب در سالن مواد سازی و آسیاب و کمترین آن به ترتیب در سالن آسیاب و موادسازی است. به علت بالا بودن غلظت جرمی و تراکم تعداد ذرات، اجرای کنترل ‌های مهندسی و برنامه‌های حفاظت تنفسی مناسب در سالن آسیاب ضروری است.

کلیدواژه‌ها