توزیع و منشأیابی فلز سنگین سرب در رسوبات رودخانه های چالوس، بابلرود و گرگانرود در حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران

چکیده

در این مطالعه توزیع فلز سنگین سرب در رسوبات سطحی سه رودخانه مهم حوزه جنوبی دریای خزر شامل رودخانه های چالوس، بابلرود و گرگانرود مطالعه گردید و همچنین منشأ این فلز سنگین در این رودخانه ها تعیین شد. نمونه برداری از رسوبات سطحی هر رودخانه از سه نقطه شامل دهانه، میانه و بالادست رودخانه، در 3 تکرار با استفاده از گرب ون وین در خرداد ماه 1395 صورت گرفت. غلظت سرب پس از هضم اسیدی رسوبات با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی با شعله (AAS) تعیین گردید و منشأیابی سرب با تعیین غلظت آن در بخش های مختلف ژئوشیمیایی رسوبات به روش استخراج پی در پی انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت سرب در رسوب سطحی رودخانه های چالوس، بابلرود و گرگانرود به ترتیب 81/13، 30/15 و 68/17 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. بر این اساس رودخانه گرگانرود آلوده ترین رودخانه و رودخانه چالوس، کمترین آلودگی را به فلز سرب نشان داد. همچنین نتایج منشأیابی سرب نشان داد که درصد سرب در بخش پایدار بیشتر از بخش های ناپایدار بود و منشأ غالب طبیعی برای سرب در رودخانه های مورد مطالعه تعیین شد.

کلیدواژه‌ها