توسعه پایدار محیط زیست تحت لوای روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین المل، دانشگاه آزاد قشم، قشم، هرمزگان، ایران

2 استاد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

امروزه امر توسعه بدلایل بسیار یک واقعیت انکارناپذیر است فلذا بخش اعظم فکر‌وذهن بشر حفاظت از محیط‌زیست به لحاظ جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران کره خاکی و تنها محمل زیست‌بشری است وآلودگی‌های زیست‌محیطی بصورت افسار‌گسیخته یکی ازعمده معضلات بشری در آمده است که این معضله درسطح محلی‌یا منطقه ای نیست و‌متاسفانه درگسترده جهانی همچون هیولایی وحشتناک به جهان غالب گشته است واگر همین امروز با یک عزم جهانی بدرستی تدبیر نگردد وقواعد لازم وکافی تحت یک مدیریت هوشمندانه برای حفاظت ازمحیط‌زیست ومنابع طبیعی واکوسیستم به عمل نیاید معلوم نیست آینده ما ونسل‌های بعدی چگونه خواهد شدکه قطعاً تومار حیات درهم پیچیده می‌شود درنتیجه تصمیم‌گیری دراین مورد نه تنها یک موضوع کم ارزش ویا محدود به منطقه‌ای خاص ویا مقید به زمان خاص بلکه درگستره جهانی بایک فراخوان همگانی وبطور مستمرلازم الاجراست. گسترش وتوسعه روابط غامض اجتماعی درسطح بین‌الملل ونحوه تعامل انسان وطبیعت وآثار مخرب وتأثیرات منفی دخالت انسان درنظام طبیعت که منجر به برهم‌زدن تناسب وتعادل این نظام تعادل یافته گردیده، الزاماً وضرورتاً، حاکمیت قوانین وتضمین اجرای آنها را ازطرف عموم سکنه زمین وجود دارد وحمایت کیفری ازآن درکنار سایر تدابیر مطمئن ترین تضمین برتداوم اصول حاکم برحفظ محیط زیست وتحقق مقاصد توسعه پایدار به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها