ارزیابی سهم عوامل موثر بر تغییرات آلایندگی بخش صنعت ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده ـ ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی اقتصاد- دانشکده علوم اقتصادی و اداری - دانشگاه مازندران

2 گروه اقتصاد- دانشکده اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران بابلسر

چکیده

با توجه به ذخایر عظیم سوخت‌های فسیلی در کشور و توجه نکردن جدی به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و آثار زیست محیطی که باعث گسترده شدن دامنه‌ی اتلاف در این زمینه شده‌است. هم‌چنین به‌دلیل تجهیزات فرسوده و ساختارمنشی بسیاری از صنایع و محدودیت داده‌ها مطالعات اندکی برای بخش صنعت کشور انجام گرفته‌است. این تحقیق بررسی تغییرات آلایندگی بخش صنعت با استفاده از آخرین جداول داده- ستانده سال های ۱۳۸۰ و۱۳۹۰ با روش SDA را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج تحقیق بیان‌گر آن است که تولید کالاهای نهایی با بیشترین تغییر مثبت مهم‌ترین عامل موثر بر افزایش انتشار آلاینده‌ها بوده‌است. و هم‌چنین تحرک آفرینی تولیدات و ساختار اجزای کالاهای نهایی نیز باعث افزایش انتشار آلایندگی شده‌است. روند تحولات ترکیب و اجزای کالاهای نهایی بهبود یافته، به طوری که اثر کاهنده بر انتشار تمام آلاینده‌ها داشته است. تغییرات ساختار تولیدی و هم‌چنین شدت انرژی اگرچه تأثیری بر کاهش انتشار اکثر آلاینده‌ها داشته، با این وجود بهبود ترکیب اجزای کالاهای نهایی به عنوان عاملی در جهت کاهش انتشار طی دوره‌ی 1380 و 1390 بوده‌است. از نتایج دیگر این تحقیق افزایش انتشار گاز CO2 و سپس گازهای CO و HC و کاهش گازهای SOx ، NOx و SPM 1380 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها