ارزیابی اقتصادی اثرات اجرای توافق‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس توسط ایران: کاربرد یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

3 گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه باهنر ،کرمان ، ایران

چکیده

توافق‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس ازجمله تلاش‌های گسترده‌ای می‌باشد که با هدف جلوگیری از گرمایش جهانی و افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتی‌گراد در قرن جاری صورت گرفته ‌است. با توجه به امضای‌ این توافق‌نامه از سوی ایران، درتحقیق حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی منطقه ای GTAP–E به بررسی اثرات اجرای این توافق‌نامه بر متغیر‌های کلان و متغیرهای مختلف در بخشهای اقتصادی ایران می پردازیم. مدل مذکور شکل تعمیم یافته مدل تعادل عمومی منطقه ای GTAP با لحاظ نمودن انرژی به عنوان عامل تولید می‌باشد. برای این منظور در قالب دو سناریو تأثیر شوکهای 4 و 12 درصدی کاهش نرخ رشد دی‌اکسید‌کربن بر تولید و قیمت در بخش‌های مختلف و همچنین بر متغیر‌های کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج هر دو سناریو نشان می‌دهد که کاهش انتشار co2 موجب کاهش تولید در بخشهای مختلف اقتصادی بجز بخش خدمات و نفت شده است. قیمت محصولات در برخی از بخشها مانند صنعت و کشاورزی افزایش و در سایر بخشها کاهش را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، سرمایه گذاری و رفاه در هر دو سناریو افزایش یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها