بررسی اثرات زیست محیطی نسل های مختلف سلول های خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست،علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران،ایران

2 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در حال حاضر با توجه به انتشار گاز های گلخانه ای و اثرات آن بر روی گرمایش زمین و تخریب زیست بوم، استفاده از منابع سوخت فسیلی با توجه به ارزان بودن آن جهت تولید برق، میزان انتشار آلایندگی زیاد می گردد و خطری جدی را برای زیست بوم و تغییر اقلیم ایجاد می کند.به همین جهت مجامع بین المللی راه حل هایی برای کاستن از سرعت تخریب زیست بوم انسان و کاهش آلودگی های زیست محیطی پیشنهاد کردند که در همین راستا در حوزه تولید انرژی الکتریکی به تولید برق با منابع تجدیدپذیر مانند نیروگاه برق خورشیدی روی آوردند. همچنین امروزه در ساخت پنل های خورشیدی از مواد گوناگونی استفاده می شود که برخی از این مواد دارای مخاطراتی برای انسان و محیط زیست هستند. در این مقاله به بررسی و مقایسه نسل های مختلف سلول خورشیدی از لحاظ درجه سمیت خواهیم پرداخت. ماده پروسکایت امید بزرگی در ساخت سلول های خورشیدی است. در آخر از نانو ذرات پاک در ساختارسلول های خورشیدی پروسکایتی استفاده کردیم.

کلیدواژه‌ها