مکان‌یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از داده‌های منطقه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)، دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران

4 گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

5 گروه علوم و مهندسی خاک،دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج،ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر افزایش روزافزون جمعیت، نیازهای انسانی و تغییر الگوهای مصرفی جوامع، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب را بیش‌ازپیش ایجاب می-کند. از راهکارهای مدیریتی منابع آب زیرزمینی می‌توان به جبران این منابع از طریق تغذیه مصنوعی و بهره‌برداری با توجه به ظرفیت آبخوان‌ها اشاره نمود. با توجه به بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تغذیه مصنوعی و مکان‌یابی محل‌های مناسب جهت اجرای چنین طرح‌هایی از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین‌رو در این تحقیق سعی شده تا با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل AHP مناسب‌ترین عرصه‌ها برای اجرای عملیات روش‌های تغذیه مصنوعی در استان یزد، شناسایی شوند. بدین منظور ابتدا داده‌های 11 پارامتر تأثیرگذار - شیب، زمین‌شناسی، ضخامت آبرفت، هدایت الکتریکی، کاربری اراضی، میزان آب قابل‌دسترس، قابلیت انتقال آبخوان، پوشش گیاهی، هدایت هیدرولیکی و لایه فاصله از رودخانه منطقه موردمطالعه در محیط مناطق GIS آماده‌سازی گردید و سپس با به‌کارگیری مدل AHP (مدل وزنی) تمامی 11 لایه وزن دهی شدند و سپس تلفیق شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که در حدود41/26 درصد کل مساحت استان (حدودkm2 3690) ازلحاظ انجام تغذیه مناسب تشخیص داده شد و حدود 9 درصد کل استان جهت انجام تغذیه نامناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها