ارزیابی و پتانسیل‌سنجی استحصال انرژی از پسماندهای شهری با استفاده از مدل IPCC- مطالعه موردی شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مدیریت اصولی پسماند از ارکان توسعه پایدار و از نظر بهداشتی- محیط‌زیستی مورد توجه است. دفن بهداشتی همراه استحصال متان می‌تواند علاوه بر تحقق اهداف فوق، در بحث استحصال انرژی تجدیدپذیر مدنظر قرار گیرد. این پژوهش براساس داده‌های کمّیت و کیفیت پسماندهای شهر زنجان در سه مقطع زمانی (سال‌های 83، 88 و 95)، به پتانسیل استحصال متان در بازه زمانی 24 ساله (1400-1376) از محل دفن شهر زنجان (مهترچایی) پرداخته است. در این راستا مدل پیشنهادی هیات بین‌الدّولی تغییر اقلیم (IPCC Waste Model)، تاثیر شرایط آب و هوایی (دما و رطوبت) بر پتانسیل استحصال و الگوی زمانی انتشارها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به درصد بالای مواد آلی فسادپذیر (70-60 درصد) و رطوبت نسبی (69 درصد)، پسماندهای شهر زنجان پتانسیل مناسبی برای استحصال متان دارند. مقدار انتشارها در بازه زمانی مورد مطالعه Gg 34/43 و در گذر زمان الگوی صعودی- نزولی دارد. بهترین شرایط اقلیمی گرم و مرطوب و بعد از آن معتدل و مرطوب است. 
زباله‌سوزی در مقایسه با دفن بهداشتی (همراه با استحصال متان)، علیرغم کاهش قابل‌توجه در حجم پسماند و استحصال سریع انرژی، به‌علت بالا بودن سطح رطوبت و محدودیت مواد قابل‌اشتعال پسماند، گزینه مناسبی نیست و پیامدهای محیط‌زیستی فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها