ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرایند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد نجف اباد

2 دانشجو دانشگاه نجف اباد

چکیده


نفت و فرآورده های نفتی دارای خطرات ایمنی و محیط زیستی فراوانی است که رعایت نکردن دستورات ایمنی و محیط زیستی باعث خساراتی به انسان وهمچنین محیط می شود. هدف از این پژوهش بررسی ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرآیند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر) است. در این تحقیق خطرات ایمنی و محیط زیستی در زمان تخلیه فرآورده های نفتی از جمله بنزین در پمپ بنزین بررسی و با تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین افراد خبره ریسک های مورد نظر شناسایی شد با استفاده از روشFMEA ریسک های شناسایی شده ارزیابی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که ریسک مربوط به نصب تابلوهای حاوی هشدارهای زیست محیطی به منظور جلوگیری از ریخت وپاش فرآورده ، به عنوان مهم ترین ریسک شناسایی شده است. 

کلیدواژه‌ها


Risk Assessment, Safety Risk, Environmental Risk, Petroleum Products, FMEA