مطالعه فلزات سنگین گرد و غبار راسب‌شونده دفنگاه زباله شهرستان خاش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند شهرداری

2 کارشناسی ارشد

چکیده

یکی از منابع ایجاد‌کننده گرد‌‌ و ‌غبار آلوده به فلزات سنگین، مکان‌های دفن زباله می‌باشند که می‌توانند مشکلات محیط‌ زیستی زیادی را ایجاد نمایند. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت آلودگی گرد و غبار راسب‌شونده به فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در جهت وزش باد غالب (شمال‌غرب – جنوب‌شرق) محل دفن زباله شهر خاش بوده است. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ کنونی محل دفن زباله پرداخته و سپس نمونه‌های گرد و غبار از 10 ایستگاه در منطقه مورد مطالعه در دی ماه 1392 تهیه گردید. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. میانگین غلظت کادمیوم، سرب و روی به ترتیب 28/3، 1/83، 65/1190 میلی‌گرم بر کیلوگرم حاصل شد. شاخص Igeo روی، کادمیوم و سرب به ترتیب 76/2، 69/2 و 22/1، فاکتور آلودگی به ترتیب 53/12، 94/10 و 15/4 و ریسک اکولوژیکی در رده قابل توجه اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده غلظت فلزات سنگین در گرد و غبار مکان دفن زباله از حد استاندارد بالاتر بوده است. نتایج آنالیز دا‌ده‌ها و مدل کریجینگ نشان داد ایستگاه شاهد 1 تقریباً بدون آلودگی و سایر ایستگاه‌ها آلودگی قوی از نظر عناصر سنگین داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها