بررسی ویژگی‌های (کمی- کیفی)، غنا و تنوع گونه‌های درختی خیابان‌های چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین و عباس آباد شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد،ایران

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

امروزه ضرورت حفظ و توسعه فضاهای سبز به منظور افزایش کیفیت زندگی و پایداری شهرها بیش‌تر احساس می‌شود. با اندازه‌گیری و بررسی مشخصات کمی و کیفی می‌توان گونه‌های مقاوم‌تر را شناسایی و در برنامه‌ریزی‌های آینده از این گونه‌ها بیش‌تر استفاده کرد. در این مطالعه به بررسی خصوصیات کمی (قطر برابر سینه و ارتفاع درختان) و کیفی پوسیدگی پیشرفته پرداخته شده است. تنوع و غنای گونه‌ای هر یک از گونه‌های مورد بررسی در حاشیه‌ی خیابان‌های چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین و عباس آباد با استفاده از نرم‌افزارهایPAST و Ecological-Methodology محاسبه شدند و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در خیابان‌ چهارباغ عباسی غنای مارگالف و منهنیک به ترتیب برابر با 604/0 و 182/0، خیابان چهارباغ پایین به ترتیب برابر با 211/0 و 643/0 و خیابان عباس آباد، به ترتیب برابر با 624/0 و 202/0 می‌باشد. همچنین تنوع سیمپسون و شانون- وینر نیز به ترتیب برای هر سه خیابان مورد مطالعه برابر است با 451/0 و 721/0، 487/0 و 899/0، 894/0 و 739/0 می‌باشند. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که تنوع گونه‌ای و غنای زیستی خیابان عباس آباد نسبت به دو خیابان دیگر نسبتاً مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها