بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور،شیراز

2 استادیار ،علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور ، شیراز

3 استادیار، علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ، شیراز

چکیده

هدف انجام پژوهش،بررسی رابطه میان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری شیراز(مطالعه موردی منطقه1) و شاخص های پایداری محیط زیست شهری است.روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده است.جمع آوری اطلاعات از طریق ابزار پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در سطح منطقه1 شهر شیراز انجام شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتایج بدست آمده از آزمون T تک متغیره نشان می دهد که رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری متوسط رو به پایین است.نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد، بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی (وضعیت تأهل- سطح تحصیلات – میزان درآمد) شهروندان و رضایت مندی شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.آزمون من ویتنی- یو نشان داد ،که بین جنسیت(مرد و زن) شهروندان و رضایت مندی شهروندان رابطه معنی داری وجود ندارد.نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین سن شهروندان و رضایت مندی شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.در پایان ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مستقیم و قوی بین رضایت مندی شهروندان و مشارکت آنها وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مستقیم ، قوی و مثبتی بین رضایت مندی شهروندان و حفط محیط زیست شهری (پایداری محیط زیست شهری ) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها