تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی و آموزش ، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت، برنامه ریزی وآموزش ، دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

در کلان شهر تهران‌ پسماندهای خطرناک خانگی به دلیل نداشتن مدیریت صحیح و کارآمد بدون صورت گرفتن هیچ اقدامی بر روی آن از قبیل تفکیک در مبدا‌ جمع آوری مجزا‌ پردازش و بازیافت به همراه سایر زائدات دفنی‌ در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه دفن می گردند. در این تحقیق سعی بر آن است که با مطالعه ی راهبردها‌ برنامه ها و امکانات و تجهیزات مورد استفاده در مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی در کشورهای مختلف که پیش رو در این زمینه هستند و بررسی سیر کنونی جریان پسماندهای جامد شهری در تهران با توجه به سیستم حاکم بر مدیریت پسماندهای شهر تهران و جایگاه پسماندهای خطرناک خانگی در آن‌ با توجه به این رویکردها که کاهش تولید و جداسازی پسماندها در مبدا کمک شایانی در بازیافت و در نهایت دفع بهداشتی آنها نموده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می نماید‌ پس از شناسایی نقاط ضعف و کاستی های موجود در کلیه مراحل اعم از خلا‌ء الزامات قانونی نبود امکانات و تجهیزات مخصوص بازیافت و پردازش و همچنین دستورالعمل های اجرایی در خصوص مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی‌ نسبت به تدوین راهبردها و راهکارهایی در خصوص مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی شهر تهران اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها