ادغام آنالیزهای بافتی و روش شئ‌گرا جهت شناسایی لکه‌های نفتی با استفاده از تصاویر رادار (مطالعه موردی: خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم محیطی و برنامه‌ریزی ، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد علوم و فنون دریایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آلودگی نشت نفت یکی از تهدیدات قابل‌توجه برای بسیاری از کشورهای جهان است که می‌تواند منجر به زیان جدی شود. امروزه روش‌ها و الگوریتم‌های مختلفی برای شناسایی آلودگی‌های ناشی از نشت نفت با استفاده از تصاویر SAR ارائه شده‌است، رادار دیافراگم مصنوعی (SAR) ابزار بسیارمهم و ارزشمندی برای استخراج لکه‌ی نفت در محیط دریایی به دلیل قابلیت‌هایش است. در این مقاله از آنالیزهای بافت و شئ‌گرا برای استخراج لکه‌های نفتی از تصاویر SARاستفاده می‌شود. در مرحله اول، روش ماتریس Co-Occurrence برای استخراج ویژگی‌های بافت از تصویر SAR استفاده می‌شود. این روش 8 ویژگی بافتی حاوی کنتراست، ناهمگونی، انتروپی، ASM، میانگین، واریانس و همگن بودن را ایجاد می‌کند. در مرحله دوم، نتایج تجزیه و تحلیل بافتی با هم ادغام می‌شوند و با استفاده از روش شئ‌گرا در نرم افزار eCognition سگمنت‌سازی می‌شوند بطوریکه هر سگمنت اطلاعات متفاتی را از لکه‌های نفتی و سطح آب تمیز نشان می‌دهد که آنها را از همدیگر متمایز می‌کند. در مرحله نهایی، تصاویر طبقه بندی می‌شوند و لکه-های نفت با دقت بالا از تصاویر SAR جدا می‌شوند.

کلیدواژه‌ها