استفاده از جاذب زیستی کنگر اصلاح‌شده با نانو ذرات مغناطیسی جهت حذف کادمیوم از پساب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم پایه، فیزیک، پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار بیوشیمی، گروه زیست شناسی، بخش علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران saeedyan@pnu.ac.ir

چکیده

در این پژوهش برای جداسازی کادمیوم از محیط زیست از نانو ذرات مغناطیسی استفاده شد. جاذب بیولوژیکی کنگر با نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 ساخته و به روش هم‌رسوبی اصلاح شد. اثر پارامترهای pH، دوز جاذب، غلظت یون و زمان تماس حذف کادمیوم بر خواص مغناطیسی و جذب آن بررسی شد. جذب کادمیم با استفاده از جاذب بیولوژیکی کنگر و کنگر اصلاح‌شده با نانو ذرات مغناطیسی به‌صورت تابعی از غلطت اولیه یون فلزی(ppm50)،7 pH، دوز جاذب(mg125-25) و زمان (5تا240دقیقه)در سیستم ناپیوسته انجام گرفت. ویژگیهای نانوذرات اصلاحی به کمک میکروسکوپ الکترونی، پراش اشعه X و طیف‌سنج مادون قرمز تعیین شد. درصد حذف بهینه کادمیم توسط جاذب کنگر و کنگر اصلاح‌شده به ترتیب 100 و 26/98 درصد در 7pH و دوز جاذب 25 میلی‌گرم و غلظت اولیه بهینه به ترتیب 40 و ppm60 و در زمان 200 و 100 دقیقه حاصل شد. با افزایش دوز جاذب از 25 تا mg125 درصد حذف کاهش و بیشترین مقدار حذف کادمیم در دوز جاذب mg25 با مقدار 48/94 بود. اندازه نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 روی جاذب به کمک FESEM 30/49 و 09/43 نانومتر بدست آمدند. اصلاح جاذب بیولوژیکی با نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 می‌تواند به عنوان یک روش مناسب برای جداسازی کادمیم از محیط زیست بکار رود.

کلیدواژه‌ها