بررسی حذف عنصر نیترات از محلول‌های آبی توسط جاذب‌های نانو ساختار در سیستم جذب پیوسته خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

نیترات یکی از آلاینده‌های مهم در منابع آبی به شمار می‌رود. محدودیت منابع آبی و افزایش آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی توسط یون‌های نیترات، یافتن راه حل‌های قابل قبول زیست محیطی را برای حذف این ماده از منابع آبی ضروری می‌سازد. برای کاربرد‌های عملی جاذب باید دارای ظرفیت بالا، ارزان‌قیمت و با کاربرد آسان استفاده شود. در این تحقیق تأثیر جاذب‌های پوسته تخم مرغ، پوسته برنج،کاه و کلش گندم و برگ درخت بلوط برحذف یون نیترات از محلول آبی بوسیله سیستم جذب پیوسته خاک بررسی گردید. در آزمایش‌های پیوسته با استفاده از آب شبیه سازی شده اثر تغییرات غلظت نیترات ورودی به ستون در افزایش کارایی ستون جذب مورد ارزیابی قرار گرفت و کاربرد مدل‌های پیوسته جذب خاک در توصیف منحنی‌های شکست بررسی شد. نتایج آزمایش‌های پیوسته نشان داد که مقدار کل نیترات جذب شده و ظرفیت جذب ستون با افزایش غلظت نیترات ورودی به ستون افزایش یافت و مدل توماس با داده‌های آزمایشگاهی همخوانی بیشتری داشت. بر مبنای نتایج حاصل از این تحقیق، جاذب‌های پوسته تخم مرغ، پوسته برنج، کاه و کلش گندم و برگ درخت بلوط قابلیت بالای حذف یون نیترات را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها