مدلسازی گیاه پالایی نمک در وتلندهای مصنوعی حاوی گیاهان شورزیست با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد اسفراین، دانشگاه آزاد اسلامی، اسفراین، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

گیاه پالایی نمک از آبهای شور به عنوان یک روش طبیعی شوری زدایی در سالهای اخیر مورد توجه برخی محققین قرار گرفته است. بدین منظور از گیاهان شورزیست در وتلندهای مصنوعی استفاده می شود. با توجه به پیچیدگی پدیده های حاکم بر عملکرد وتلندهای مصنوعی، برای مدلسازی آنها را اغلب به صورت جعبه سیاه در نظر می گیرند. در این مقاله با این رویکرد، مدلسازی گیاه پالایی نمک در وتلند مصنوعی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه انجام شد. لایه های ورودی و خروجی شبکه شامل پنج متغیر هدایت الکتریکی و غلظت یونهای کلسیم، منیزیم، سدیم و کلراید آب ورودی و خروجی وتلند مورد مطالعه بود. این داده ها که شامل 24 سری بود با گزینش تصادفی به دو دسته داده های آموزش و آزمون تقسیم شد. شبکه های با 1 و 2 لایه پنهان و تعداد مختلف نرون با استفاده از داده های آموزش، آموزش داده شدند و دو شبکه بهینه انتخاب گردید. شبکه های انتخاب شده با استفاده از داده های آزمایش شبیه سازی شدند. نتایج حاکی از آن بود که این دو شبکه با تقریب خوبی قادر به پیش بینی نتایج گیاه پالایی نمک در وتلند مصنوعی بودند.

کلیدواژه‌ها