ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساخت و بهره‌برداری با استفاده از روش ماتریس آیکلد و ماتریس ارزیابی سریع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ایت الله العظمی بروجردی(ره) بروجرد ایران

2 گروه عمران آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) بروجرد ایران

چکیده

با توجه به مواردی همچون تغییر اقلیم گسترده و در نتیجه افزایش خشکسالی، رشد جمعیت انسانی و به تبع آن افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و آب، ساخت پروژه‌های بزرگ سدسازی افزایش یافته است. با این حال بدون تحقیقات جامع، یک پروژه بزرگ مانند سد اثرات برگشت ناپذیر و پیش‎بینی نشده زیادی بر محیط زیست خواهد گذاشت. بررسی سوابق اجرای پروژه‎های سدسازی نشان می‎دهد که بسیاری از آنها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی و مورد بهره‎برداری قرار گرفته‌اند؛ از این‎رو مسبب بروز آلودگی‎های مختلف و تخریب بخش‎های عمده‎ای از منابع طبیعی گردیده‎اند. در این پژوهش ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان در دو فاز ساختمانی و بهره‎برداری بر محیط‎های بیولوژیکی، فیزیکی- شیمایی، اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و استراتژیکی شناسایی و با استفاده از ماتریس آیکلد و ارزیابی اثرات سریع بررسی شده است. نتایج نشان داد که بیشترین اثرات و پیامدهای منفی در فازهای ساختمانی و بهره‎برداری در ماتریس آیکلد و ماتریس ارزیابی اثرات سریع مربوط به محیط فیزیکی - شیمیایی می‎باشد.

کلیدواژه‌ها