مطالعه پاسخ رشدی و غلظت عناصر غذایی گیاه کلزا به تلقیح با باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در یک خاک آلوده به آرسنیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر ویژگیهای رشدی و مقدار عناصر غذایی گیاه کلزا در شرایط آلودگی خاک با آرسنیک انجام شد. سطوح مختلف آرسنیک (صفر، 7/5، 15/5، 22/5 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم) به خاک تزریق شده و بعد از طی 2ماه، مایه زنی باکتری ها و کشت کلزا انجام گرفت. 3ماه پس از کشت گیاهان برداشت و برخی شاخص های رشدی و غلظت منیزیم، آرسنیک و فسفر اندازه گیری گردید. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه از سطح آرسنیک شاهد با باکتریهای سودوموناس پوتیدا و کمترین آن از سطح mg/kg 30 آرسنیک با آزوسپریلوم به ترتیب به میزان 20/53 و 11/31 سانتی متر حاصل شد. بیشترین وزن خشک و وزن تر در سطح اول آرسنیک با باکتری های سودوموناس پوتیدا و کمترین آنها در غلظت بالای آرسنیک با باکتری های آزوسپریلوم حاصل گردید. در بالاترین غلظت آرسنیک خاک، کمترین مقدار تراکم برگ (8/33) با سودوموناس فلورسنس BR1 و بیشترین آن (39/33) با سودوموناس فلورسنس BR150 بدست آمد. با افزایش مقدار آرسنیک درخاک، از میزان منیزیم و فسفر کلزا کاسته شده و در 30 میلی گرم برکیلوگرم آرسنیک، به کمترین میزان خود به ترتیب (0/13 mg/kg ، درصد0/314) رسیدند.

کلیدواژه‌ها