اولویت بندی ایمنی در تاسیسات هسته ای با استفاده از ماتریس تحلیل ریسک و روش ANP (مطالعه موردی: تاسیسات غنی سازی اورانیوم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت محیط زیست- ایمنی، بهداشت و محیط زیست، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران

2 دانشجوی گروه مدیریت محیط زیست- ایمنی، بهداشت و محیط زیست، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

هـدف از پژوهش حاضر اولویت‌بندی ریسک ایمنی در تاسیسات هسته ای با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای می‌باشد. شاخص‌های مربوطه عبارتد از: برخورد ماشین آلات و تجهیزات در حین استخراج و گودبرداری، تغییرات دما در قلب تاسیسات، برخورد ماشین آلات و تجهیزات با تاسیسات زیر زمینی حین گودبرداری، تزریق مواد اسیدی و شیمیایی، پرتوگیری هنگام رادیوگرافی، تماس با مواد پرتوزا، تماس با پرتو ماوراء بنفش حین جوشکاری، نشست مواد هنگام فلاشینگ، ورود رنگ به محیط زیست هنگام رنگ آمیزی، پرتاب جرقه های جوشکاری. مشخص شد که روش‌های موجود تصمیم‌گیری چندمعیاره قادر به اولویت بندی دقیق خطرات نمی باشد. در حالی که روش ANP مورد استفاده در این پژوهش علاوه بر اینکه قادر است خطرات را با دقت بیشتری از هم تفکیک نماید بلکه می تواند اهمیت آنها را نسبت به همدیگر بر اساس درجه ریسک آنها بیان کند. مشخص شد که روش‌های موجود قادر به اولویت بندی دقیق خطرات نمی باشد. در حالی که روش پیشنهادی در این پژوهش علاوه بر اینکه قادر است خطرات را با دقت بیشتری از هم تفکیک نماید بلکه می تواند اهمیت آنها را نسبت به همدیگر بر اساس درجه ریسک آنها بیان کند.

کلیدواژه‌ها