ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی زیست محیطی(مطالعه موردی، شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار و مدیر گروه رشته محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

امروزه تولید پسماند در هر جامعه اجتناب‌ناپذیر است در نتیجه مدیریت پسماند یکی از نقش‌های اصلی هر شهرداری است. تولید انواع پسماند و بروز انواع ناسازگاری‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مربوط به آنها، مدیریت خدمات و پسماندهای شهری را با مشکلات عدیده‌ای در فرآیندمدیریت پسماند مواجه ساخته است. بنابراین استقرار سامانه مدیریت پسماند ضروری است. در مطالعه حاضر از روش ارزیابی چرخه حیات به منظور بررسی وضعیت حاضر سامانه مدیریت پسماند شهر زاهدان استفاده و برای این منظور دو سناریو تعریف شد. سناریوی اول مبتنی بر انتقال پسماند تولیدی به محل دفن و سناریوی دوم مبتنی بر تولید کود کمپوست می باشد. داده های مورد نیاز سیاهه نویسی چرخه حیات با بررسی منابع و تهیه پرسشنامه و نیز مطالعات صحرایی جمع آوری شد. سیاهه نویسی چرخه حیات به کمک نرم افزار IWM انجام شد. سپس نتایج از سیاهه نویسی به 5 طبقه اثر شامل مصرف انرژی، گازهای گلخانه ای، گازهای اسیدی، مه دود فتوشیمیایی و خروجی های سمی تخصیص داده شد. از نقطه نظر محیط زیستی, نتایج این مطالعه نشان داد که کمپوست کردن به عنوان یکی از گزینه های مدیریتی است و نقش مهمی در کاهش بار آلاینده ها و نیز مصرف انرژی ناشی از سامانه مدیریت پسماند دارد.

کلیدواژه‌ها