مدل‌سازی توان اکولوژیک کاربری کشاورزی با استفاده از روش Fuzzy AHP چانگ و توابع فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گله رود بروجرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

2 کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

4 عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده

با توجه به کاهش شدید منابع و تخریب سرزمین و رشد روزافزون جمعیت، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده از منابع و سرزمین می‌باشد. مدل‌سازی توان اکولوژیک کاربری‌ها به منظور استفاده درخور از منابع شرایط مناسبی جهت حفظ این منابع برای نسل های آینده فراهم می آورد. این تحقیق کاربرد روش FUZZY AHP و توابع عضویت فازی را در ارزیابی اراضی کشاورزی بیان می کند. براساس مدل اکولوژیک حرفی ایران، داده های خصوصیات خاک، شکل زمین و بیوهیدروکلیماتولوژی به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شدند. سپس در قالب یک مدل، به کمک تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) و به کمک روش FUZZY AHP چانگ فرایند وزن دهی به زیرلایه ها انجام گردید. سپس جهت تلفیق لایه‌ها، از روش وزن‌دهی ساده (SAW) در محیط ArcGISاستفاده گردید و ارزیابی شکل گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در منطقه مطالعاتی شش طبقه ی کاربری کشاورزی وجود دارد و اراضی بخش های شمالی شهر دارای توان بسیار زیاد می باشند. در نهایت نقشه نهایی مشخص کرد که مجموع مساحت پلی گون های مناطق با توان بسیار زیاد تا متوسط کشاورزی 347 کیلومتر مربع است. بنابراین روش FUZZY AHP، با ترکیب روش های مختلف، می تواند کمک زیادی به ارزیابان در تصمیم گیری گروهی نماید.

کلیدواژه‌ها