بررسی تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده سرخ آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست /دانشکده منابع طبیعی /دانشگاه گیلان /ایران

2 عضو هئیت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به ارزش حفاظتی منطقه حفاظت شده سرخ آباد کاربری هایی که در داخل و محدوده ی اطراف منطقه وجود دارد دارای اثرات و پیامد های مستقیم و غیر مستقیم است. ضرورت دارد با بررسی تغییرات این کاربری ها برنامه ی مدیریتی مناسب بر منطقه ارائه شود. به منظور بررسی تغییرات کمی وکیفی رخ داده در اکوسیستم منطقه و مدیریت محیط زیستی این منطقه تصاویر ماهواره ای Land sat مربوط به دو دوره زمانی 1987 و 1997 تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. در همین راستا بعد از اعمال تصحیحات هندسی ومکانی و اجرای بارزسازی تصاویر با بهره گیری از روش های طبقه بندی نظارت نشده و روش طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال همانندی تغییرات کاربری ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت درستی نقشه های تولیدی با آزمون صحت کلی 90.69 و 97.47 و شاخص کاپا 0.88 و 0.96 سنجیده ومحاسبه شد. نتایج نشان داد طی10سال کاربری های کشاورزی و جنگل رشد خوبی داشته و کاربری های مرتع و باغات و خاک لخت کاهش یافته است که با توجه به تصاویر ماهواره ای میتوان گفت احتمالا وضعیت پوشش گیاهی نسبت به دوره قبل بهتر شده است.

کلیدواژه‌ها