ارزیابی سطح آگاهی و پتانسیل زنان در حفاظت از محیط‌زیست- مطالعه موردی شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

چکیده

زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه، با دارا بودن نقش موثر در خرید، مدیریت خانه و تربیت نسل‌های آتی تاثیر تامل‌برانگیزی در حفاظت و مدیریت محیط‌زیست دارند و این مطالعه در راستای پرداختن به این مهم شکل گرفته است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش به‌صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش زنان ساکن شهر زنجان است. براساس فرمول کوکران، 400 نفر به‌عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب، نمونه‌گیری به‌صورت غیراحتمالی در دسترس و در جمع‌آوری داده‌های تحقیق از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (ابزار پرسش‌نامه) استفاده شده ‌است. روایی پرسش‌نامه به روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تحلیل واریانس تک‌عاملی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ارتقاء سطح تحصیلی افراد باعث بهبود سطح دانش محیط‌زیست خواهد ‌شد و مناطقی از شهر که از نظر سطح رفاه و درآمد در وضعیت بهتری قرار دارند، مسائل محیط‌زیستی را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند. می‌توان بیان کرد تقسیم‌بندی مناطق شهری متفاوت از تقسیم‌بندی براساس آگاهی و سطح دانش محیط‌زیستی افراد مناطق است و این امر پیگیری مسائل محیط‌زیستی و آموزش‌های مردمی را با معضل مواجه می‌کند

کلیدواژه‌ها