تعیین غلظت فلزات سنگین )وانادیوم،سرب،نیکل،کادمیوم( در گرد وغبار و مقایسه با شاخص آلودگی و زمین انباشت (مطلعه موردی : مرکز شهر تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

فلزات سنگین با اتصال به ذرات گرد و غبار می توانند در مقیاس وسیعی منتشر شوند . وسایل نقلیه شهری مقادیر قابل توجهی فلزات سنگین را وارد هوا می کنند. هدف اصلی این پژوهش تعیین غلظت فلزات سنگین در گرد و غبار موجود در مرکز شهر تهران است. به همین منظور در پارک شهر و خیابانهای منتهی به آن ، نمونه های گردوغبار از کنار جداول جمع آوری شده و غلظت فلزات سنگین در آنها تعیین شد. میانگین غلظت سرب، وانادیم ، نیکل و کادمیم به ترتیب: 70.38، 43.90، ،39.39و 2.80 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد. شاخص زمین انباشت برای نیکل ، 0.319 و وانادیم 0.514 که هردو فلز در مرتبه غیر آلوده ولی برای کادمیم 0.969 در مرتبه الودگی متوسط و سرب 3.672 که در مرتبه به شدت آلوده قرار می گیرد. شاخص آلودگی برای نیکل و کادمیم به ترتیب، 1.833 و 1.954 که در سطح آلودگی متوسط و وانادیم 0.772 که در سطح آلودگی پایین و سرب 4.16 در سطح بالای آلودگی قرار می گیرد. مصرف سوخت، سایش سطح جاده و لاستیک می تواند باعث ایجاد فلزات سنگین در گرد و غبار شود. سرب از منابعی نظیر بنزین سرب دار، روغن ناشی می شود .

کلیدواژه‌ها