واکاری دیدگاه دبیران و اساتید در زمینه وضعیت موجود جایگاه آموزش زیست محیطی دربرنامه درسی دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد (اراک)، اراک، ایران. برگرفته از رساله دکتری

2 دکتری برنامه ریزی درسی- استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد (اراک) اراک- ایران. نشانی: اراک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ار

3 دکتری مدیریت آموزشی- استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد (اراک)، اراک- ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، واکاوی دیدگاه دبیران و اساتید در زمینه وضعیت موجود جایگاه آموزش زیست محیطی دربرنامه درسی دوره متوسطه اول است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش ترکیبی (کیفی-کمی) با طرح اکتشافی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران نواحی شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد 2259 نفر بود که 329 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و تعداد 15 نفر از اساتید(برنامه ریزی درسی، ادبیات، تکنولوژی آموزشی، فلسفه، جامعه شناسی، مدیریت) از (استانهای مرکزی، اصفهان، یزد) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 41 گویه بسته پاسخ که با استفاده از نتایج تحلیل اسناد به دست آمد استفاده شده است. نتایج نشان داد وضعیت موجود آموزش زیست محیطی در زمینه عناصر برنامه درسی (هدف، محتوا، روش یاددهی-یادگیری، ارزشیابی) در گروه دبیران، بالاترین میانگین با 15/4 مربوط به روش های یاددهی-یادگیری و پایین ترین میانگین با 98/3 مربوط به اهداف و ارزشیابی برنامه‌درسی آموزش زیست محیطی است و از نظر گروه اساتید، بالاترین میانگین با 11/4 مربوط به محتوا و پایین ترین میانگین با 92/3 مربوط به اهداف برنامه‌درسی آموزش زیست محیطی بوده است.

کلیدواژه‌ها