‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوادریا

3 مالک اشتر

چکیده

پدیده‌های هیدرودینامیکی حاکم بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در دهه اخیر به دلیل اهمیت استراتژیک منطقه به‌ویژه در کشورهای حاشیه رشد قابل توجهی داشته است. در تحقیق حاضر به بررسی حرکت توده آب توسط مدل عددی Mike 3D در خلیج فارس پرداخته شده است. برای پایداری مدل از نمودار شوری بر حسب زمان در دوسال متوالی استفاده شده است. حرکت توده آب تحت تاثیر گردش آب در مدت زمان 15روزه و 1 ساله در چند مختصات جغرافیایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به صورت گرافیکی آورده و مورد بررسی قرار گرفته شده است. جهت صحت سنجی نتایج از نمودارهای مشاهداتی ارتفاع آب در بنادر کمک گرفته شده است. نتایج نشان از یک نتیجه‌گیری واحد در حرکت توده آب در دوره زمانی 15 روزه، در سه مختصات مختلف و یکساله دارد و آن این است که حرکت توده آب با توجه به واقعیت به صورت ساعتگرد بوده است.

کلیدواژه‌ها