شناسایی و تعیین مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی چندگانه در بخش مرکزی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

2 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

3 گروه محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

4 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

نقشه‌سازی مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی به منظور توسعه راه‌کارهای اطمینان از عرضه آتی آن‌ها ، فراهم‌سازی و کمی‌سازی آن‌ها ضروری است. در این مطالعه که با هدف بررسی هم‌زمان خدمات چندگانه و شناسایی مناطق کلیدی عرضه آن‌ها در بخش مرکزی استان اصفهان انجام شد، سه خدمت اکوسیستمی ارزش زیبایی‌شناسی سیمای سرزمین، ارزش تفرجی و کاهش آلودگی صوتی در محیط نرم‌افزار GIS نقشه‌سازی شد. سپس با به کارگیری تحلیل هم‌پوشانی مکانی، شاخص کل عرضه خدمات اکوسیستمی، محاسبه شد و در ادامه با استفاده از رویکرد آمار فضایی، نقاط داغ عرضه خدمات اکوسیستمی شناسایی گردید. در پایان رابطه‌ی میان نقاط کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی با پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی و شرقی منطقه مطالعاتی پراکنش دارند و دارای رابطه‌ی مستقیمی با پوشش گیاهی هستند. این مناطق 94/9 درصد سطح منطقه مطالعاتی را در بر می‌گیرند. تحلیل نقاط داغ در بررسی خدمات اکوسیستمی چندگانه می‌تواند کارایی روش‌های مدیریتی برای حفظ خدمات اکوسیستمی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها